ข่าวงานราชการ

ข่าวงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านบรรณารักษ์,ครู) พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี) รวม 38 อัตรา (20-27 ส.ค.55) 
กรมศิลปากร 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 ตำแหน่ง 32 อัตรา <รับออนไลน์>(1 ก.ย.-10 ต.ค.55)
กรุงเทพมหานคร 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 2/2555 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงาน รวมอัตรา (บัดนี้-24 ส.ค.55)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คาดว่าคงเปิดสอบทั้งภาค ก และ ข พร้อมกัน UP DATE ล่าสุด !!
กระทรวงพลังงาน
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันประจำปี 2555 วันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค.55 ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรมการค้าต่างประเทศ 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า (20-28 ส.ค.55)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประกาศ เรื่อง รับช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา (14 - 20 ส.ค.55)
กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555 UP DATE ประกาศแล้วครับ !!
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศเรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 ตำแหน่ง (เดือน ส.ค.55)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์)
ประกาศรับบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (14-21 ส.ค.55)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาไทย (14-20 ส.ค.55)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ รวม 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้-10 ก.ย.55)
กรมทางหลวงชนบท 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี-โท) (20-24 ส.ค.55)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลบึงกาฬ) รวม 6 อัตรา (20-28 ส.ค.55) 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และ พนักงานวางผังเมือง (21-27 ส.ค.55) 
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่) รวม 2 อัตรา (28 ส.ค.-3 ก.ย.55)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง รวม 1 อัตรา (28 ส.ค.-3 ก.ย.55)
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) รวม 1 อัตรา (20-24 ส.ค.55)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 1 อัตรา (23-29 ส.ค.55)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกหนังสือเวียน เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้
กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสำรวจดินปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (31 ก.ค.-23 ส.ค.55)
กรมทหารพรานที่ 44
รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา (บัดนี้-30 ส.ค.55)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง พนักงานผู้ช่วยประมง และนักวิชาการประมง รวม 4 อัตรา (6-15 ส.ค.55)
สำนังานสถิติแห่งชาติ 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ รวม 11 อัตรา (7-28 ส.ค.55)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (7-28 ส.ค.55)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง และ ช่างปรับอากาศ รวม 3 อัตรา (8-15 ส.ค.55)
รัฐสภา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กรมทรัพยากรน้ำ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง รวม 63 อัตรา (21-27 ส.ค.55)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 43 อัตรา (ช่วงต้นเดือน ส.ค.55)
กรมควบคุมโรค
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 2 อัตรา (10-31 ส.ค.55)
กรมราชทัณฑ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (10-31 ส.ค.55)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และ อาจารย์ รวม 86 อัตรา (6-22 ส.ค.55)
กรมการบินพลเรือน
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเช้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ <รับออนไลน์> (บัดนี้-23 ส.ค.55)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1-24 ส.ค.55)
กรมการขนส่งทางบก 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (9-31 ส.ค.55)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์>(1-24 ส.ค.55)
กรมการแพทย์ 
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน โภชนากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (20 ส.ค.-7 ก.ย.55)