ประกาศรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับเงินชดเชยค่าซ่อมแซม ประชาชนในเขตตำบลบางรักพัฒนา
 

ประกาศรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับเงินชดเชยค่าซ่อมแซม

*
 เอกสารประชาสัมพันธ์และเอกสารที่ใช้ในวันรับเงิน
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.15

 
    ***หมายเหตุ*****  ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555   ข้อมูลรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่ตรวจดูรายชื่อไม่ได้ให้ท่านโปรดโหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ fdf เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์  ตามลิ้งนี้ครับ  Download Now


ประกาศสอบ รับสมัครงานราชการ 18-26 มิ.ย.55สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 18-26 มิ.ย.55

รายละเอียด http://www.websorb.net/?infoboard=topic.6.851.1


ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2555

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้ สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th

 ต้องการสั่งซื้อ dvd ติว คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ปี 2555 <Click>
เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 848.04 KB )  
เว็บไซต์ติดต่อ :  
วันที่ประกาศ :   21 เมษายน 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก    http://www.testgood.myreadyweb.com/product/category-42603.html

พรบ. ระเบียบ กฏหมาย หนังสือหารือ
พรบ. ระเบียบ กฏหมาย หนังสือหารือ


รวมระเบียบก่อนปี 2547
1.ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน


2.หลัก เกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล2543


3.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (การเบิกค่าวิทยากร)


4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 129 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2539 ของกระทรวงการคลัง อ้างตามข้อ ๖ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัต ิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่ ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533


6.การเบิกค่าใช้จ่ายวัสดุุุเครื่องแต่งกาย (เฉพาะเทศบาล) ที่ มท 0307- ว 384 ลว 16 ก.พ.36
ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549


1.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ

1.หนังสือซักซ้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพ 48

1.หารือการขออุมัติเปลี่ยนรายชื่อ


2.แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2.พรบ.การจ่ายเบี้ยยังชีพ 48

2.การจ้างเหมาลูกจ้าง การเบิกจ่าย


3.ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย

3.การเบิกจ่ายให้ อสม.ไปราชการ

3.การใช้บัญชีหลังจากวันที่ 24 ก.พ.49


4.การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ยกเลิก

4.เบิกค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

4.เบิกค่าตอบแทนคนเก็บและบันทึก จปฐ. งดใช้แล้วนะครับ


5.การจ่ายค่าสมนาคุณในการดูงาน

5.แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข

5.อำนาจหน้าที่ในการดูแลพื้นที่สาธารณะของ อปท.


6.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

6.หารือการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุข

6.หารือซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทเลอไว้บริการประชาชน


7.ส่งเสริมให้คนพิการมาทำงานในหน่วยงานรัฐ

7.การจัดตั้งชุมชนใหม่ในเขตเทศบาล

7.หารือ ทน.ลำปาง การเลือกคณะกรรมการชุมชน


8.แนวทางสำหรับการให้อบต.ที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

8.การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ9.แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ

9.การเดินทางไปราชการต่างประเทศ10.การนำแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนสามปี อปท.

10.การเทียบซีเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบมท.การเดินทางไปราชการ11.แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2547

11.ตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
12.การเบิกเงินค่าลงทะเบียน(กรมบัญชีกลาง)
13.การตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน ค่าทำศพ แรกเกิด
14.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
15.อบจ.พิจิตร ขอยกเว้นระเบียบซื้อรถข็น-รถโยกปี 2550

ปี 2551


1.การเบิกจ่ายเงินนอกเวลาราชการ(ระเบียบการคลัง)

1.ทบทวนการจ่ายเบี้ยยังชีพ (พ.ค.)


2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2.การรับเบี้ยยังชีพของข้าราชการบำนาญ


3.หารือการจ่ายค่าจัดการศพของเทศบาล/เบี้ยยังชีพคนพิการเป็นพระและอื่นๆ

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด เพิ่มขึ้น


4.หารือแนวทางการจ่ายเงินย้อนหลัง

4.การเบิกสวัสดิการบุตร


5.หารือผู้รับเงินเอดส์เป็นชาวต่างชาติ

5.ตรวจสอบคุณสมบัติ(มี.ค. 51)


6.กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ก.พ.50)

6.ขั้นตอนการจัดเก็บ จปฐ.และกชช.2 ค.ปี 2552(ต.ค.51) เอกสารแนบ


7.หารือแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งสองอย่างพร้อมกัน (พ.ค. 50)

7.ค่าตอบแทนการจัดเก็บ จปฐ. ยกเลิก


8.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นธรรม/ปัญหาการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์

8.หารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย 12/12/51


9.การจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุไม่ใช่ให้ 60 ปี บริบูรณ์ทุกคน(มิ.ย.50)

9.ค่าตอบแทนบุคลากรงานสาธารณสุข 8/12/51


10.การดำเนินการ ศตส.

10.ตัวอย่างหนังสือรับรองจาก สพฐ.(โรงเรียนของบประมาณเรา)


11.การจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของ อบต.

11.การจ้างเด็กทำงานช่วงปิดภาคเรียน


12.การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

12.แนวทางการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน


13.การให้ทุนการศึกษาและซื้อชุดให้เด็กนักเรียน14.ตั้งงบประมาณช่วยเหลือกรณีพืชผลตกต่ำ15.หารือการจัดทำโครงการแจกนมแจกไข่ให้หญิงตั้งครรภ์16.หารือค่าจัดการศพของจังหวัดนราธิวาส17.แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๘๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ปี 2552
1.ค่าตอบแทนการจัดเก็บ จปฐ. ล่าสุด


2.การจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน


3.การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.


4.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้ว่างงาน


5.สตง.พิษณุโลกให้ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ


6.การดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย


7.การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพของ ธ.กรุงไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓ /ว ๐๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒


8.หารือการจ่ายเงินให้กับพระและนักโทษและอสม.นโยบายรัฐบาล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒


9.การจ่ายเงินตามนโยบายของรัฐ


10.การดำเนินโครงการบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา


11.การแก้ไขปัญหาการจัดสรรเบี้ยยังชีพนโยบายรัฐบาล


12.การดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ของ อปท.


13.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน


14.ขอทราบข้อมูลปัญหาการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ


15.ขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จ่ายต้นเดือน) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๓๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒


16.การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของงานพช./สธ.


17.การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของกองการศึกษา


18.หารือการเบิกจ่ายเงินค่าบันทึก จปฐ.


19.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.


20.การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนฯ 53


21.จังหวัดนครสวรรค์หารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย นโยบายรัฐบาล กรณีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒


22.การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของกองการศึกษา เพิ่มเติม


23.ข้อหารือการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


24.การตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา จ่ายได้จนกว่าจะเรียนจนจบ


25.การตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา แก้ไขใหม่ล่าสุด


26.ตั้งงบประมาณช่วยเหลือกรณีพืชผลตกต่ำ


27.การดำเนินงานเบี้ยยังชีพนโยบายรัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


28.การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ งบประมาณ 54


29.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ (ธกส.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓ /ว ๒๑๘๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


30.การลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ


31.การเบิกจ่ายค่าชุดและเบี้ยเลี้ยง อปพร.


32.การดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๑๙๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒


33.การดำเนินการจัดหาผ้าห่มเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว


๓๔.หารือคุณสมบัติรับบำนาญ สภากาชาดไทย (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓-๒๐๖๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒)


๓๕.จังหวัดตรังหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีที่ต้องขังในเรือนจำ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓-๒๑๐๐๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒)


๓๖.ซักซ้อมการดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว3671) ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๕๒ปี ๒๕๕๓


1.การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน


2.ธ.ออมสินและธนาคารกรุงเทพ ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ุ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๙๑.๓ /-ว ๔๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓


3.หารือการขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓


4.หารือกรณีผู้สูงอายุย้าย(จังหวัดชุมพร)


5.การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓


6.ให้นายทะเบียนแจ้งกรณีมีคนตาย


7.การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน


8.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ


9.ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓


10.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ


11.การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ


12.การจัดสรรงบประมาณสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 3


13.อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา


14.แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


15.หารือกรณีอบรมลูกเสือชาวบ้าน อสตร.


16.หารือกรณีใช้จ่ายเงินอุุดหนุน


17.การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.


18.หารือจ่ายเงินอุดหนุนจังหวัดชัยนาท


19.แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการฯ คนพิการติดคุกจ่ายเงินพิการได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓


20.แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินผู้สูงอายุและคนพิการ แนว ทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการของอปท. 2553 (มท 0891.3/ว2500) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


21.แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน


22.การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


23.แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


24.การขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการทำศพตามประเพณี


25.การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ(ให้ยืมเงินสะสมได้)


26.แนวทางเร่งรัดการจ่ายเบี้ยยังชีพ


27.หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)


28.การขอยกเว้นการปฏิบัติว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๑๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


29.การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง อปท.


30.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)


31.แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม


32.การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของ อปท.


33.การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


34.การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบี้ยความพิการ


35.แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


36.แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ


37.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินสะสม


38.การช่วยเหลือสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


39.การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


40.การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง


๔๑.จังหวัดพะเยาหารือกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพ


๔๒.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้ฟอนด์ไทย


๔๓.ตอบข้อหารือ กทม.ผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีเรียกเงินคืนและรับเงินซ้ำซ้อน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓-ว ๒๔๑๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


ู๔๔.หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


๔๕.หารือ แนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด


๔๖.ตอบข้อหารือ กทม.เรื่องสิทธิในการรับเงิน การลงทะเบียน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓-ว ๑๐๖๒๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓


๔๗.หารือการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๗๔๘๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)


๔๘.จังหวัดเพชรบูรณ์ หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการกรณีย้าย (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๗๔๙๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)


๔๙.จังหวัดชลบุรีหารือการร่างข้อบัญญัติจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของเมืองพัทยา่ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๖๑๗๔ ลงวันท ี่๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)


๕๐.จังหวัดสมุทรปราการหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ กรณีได้รับสิทธิจากสถาบันราชประชาสมาสัยฯ(หนังสือกรมส่งเสริมฯที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)


ปี ๒๕๕๔

๑.ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๙)

๒.การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔)

๓.หนังสือหารือ อบต.ดินทอง จังหวัดพิษณุโลก หารือการติดอากรแสตมป์ใบมอบอำนาจรับเบียยังชีพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ตอบมาแล้วว่าไม่ต้องติดครับ)

๔.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๑๒) เริ่มใช้วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๔

๕.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๙๑.๓-ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔)

๖.การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๗ )

๗.การ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ]๘.การ จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๕) (รายละเอียดการจัดสรร)

๘.๑.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือที่อ้าง ๖

๙.หารือ การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๔ ลว. ๑๒ เมษายน ๕๔ ทม.ราชบุร

๑๐.การ ขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๘)

๑๑.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๑๔)

๑๒.การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๐๓๓)

๑๓.หารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการส่งเสริมสิทธิและสุขภาวะผู้สูงอายุ(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท๐๘๙๑.๓/ว๑๒๓๒ลงวันที่๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๑๔.พมจ.ยะลา ขอความร่วมมือหักเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๔๓๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๕๔

๑๕.จังหวัดสระบุรีหารือเรื่องการ้องเรียนการลงทะเบียนการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๐๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔)

๑๖.จังหวัดชัยนาทหารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ กรณีย้าย (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๔๓๓ - ๔๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔)

๑๗.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๗๒)

๑๘.การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๒๓๒)

๑๙.ขอ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๕๐)

๒๐.การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๙๘)

๒๑.การ ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๖, ว๑๓๖๗)

๒๒.การ สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑)

๒๓.ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๙) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ อบต.หัวรอจังหวัดพิษณุโลกหารือการจ่ายเงินลูกจ้างประจำได้รับเงินบำเหน็จ

๒๔.การ ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๓๓)

๒๕. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗

๒๖.การ บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกคารองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๐)

๒๗.แนว ทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๒)


ปี ๒๕๕๕


๑.แจ้ง จัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑] [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒]


๒.แจ้ง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๓๘) [รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ฯ]


๓.แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว 2215)


๔.ขอ แก้ไขข้อความแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ และแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๔๙)

๕.แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๖)


๖.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (มท ๐๘๑๒/ว๗๕)


๗.การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๔๑)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]


๘.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๔๗)


๙.แจ้ง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๕)


๑๐.ขอ ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ๒๕๕๓ ข้อ๗ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๕๑)


๑๑.แจ้ง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๙)


๑๒.การ บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๕)


๑๓.แจ้งแนว ทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๘)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


๑๔.แจ้งการ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[แบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (งวดที่ ๒)]


๑๕.การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]


๑๖.การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๕)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]


๑๗.แจ้งแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๘๗)


๑๘.การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๓)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]


๑๙.การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๒)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]


๒๐.แจ้ง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๖๖)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒]


๒๑.แจ้ง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๘)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
[แบบรายงานฯ]


๒๒.หนังสือหารือเรื่องอำนาจหน้าที่ อปท.ในการอุดหนุนงบประมาณเรื่องการจัดเก็บ จปฐ. ตกลงว่ามันเป็นหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ไม่เกี่ยวกับ อปท.


๒๓.หนังสือหารือกรมแจ้งจังหวัดเรื่องการดำเนินกิจกรรมเรื่อง จปฐ.


๒๔.เอกสารกรมการพัฒนาชุชน แจ้งถึงสำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกจังหวัด มาดูทางออกเรื่องการจัดเก็บ จปฐ.ดูนะครับ


๒๕.ซักซ้อมแนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว2342 ลงวันที่ 28/05/2555


๒๖.การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มท 0891.4/ว1370 ลงวันที่25/05/2555


๒๗.การ ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ที่มท 0808.2/ว2265 ลงวันที่23/05/2555


๒๘.กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต.นาวัง จ.อำนาจเจริญ)ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น นักเรียน ชุดกีฬา ชุดอนุรักษ์ไทย ชุดการแสดง และอุปกรณ์แต่งกายต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก (จัดซื้อให้ไม่ได้)

พรบ. กฏหมายและหนังสือทั่วไป


1.การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 2547 งดใช้ครับ ไปใช้ข้อ ๕๖ แทน


2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)


3.ขั้นตอนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี


4.คู่มือการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย


5.คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมหอพักเยาวชน ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗


6.คู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตกรรม


7.คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคม


8.คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕


9.แนวทางดำเนินงาน การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการของ อปท.


10.แนว ทางปฎิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี


11.ประกาศกระ ทรวงการพัฒนาสังคมฯเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี


12.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐


13.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖


14.พรบ.เทศบาล


15.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖


16.พรบ.ล้างมลทิน 50


17.พรบ.สภาองค์กรชุมชน


18.พรบ.อภัยโทษ 49


19.ระเบียบว่าด้วยการเช่าบ้าน ฉบับที่ 2


20.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง


21.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง


22.การทำประกันรถของหน่วยงานราชการ


23.พระราชบัญญัติ อบต.


24.พรบ.การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 1


25.พรบ.การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2


26.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๖27.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
28.คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรมฯ1


29.คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรมฯ2


30.คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรมฯ3


31.รวมระเบียบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการศึกษา(งดใช้)


32.ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552


33.หลัก เกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล2543

34.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541


35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548


36.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ. ศ. 2547


37.มาตรฐานครุภัณฑ์ 2552


38.การเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2552


39.พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ 2551(ฉบับที่ 11)


40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541


41.พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551


42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552


43.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2105)44.ปลดล็อควาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลำดับที่
กฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลใช้บังคับ

1
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
6 พ.ย. 52
7 พ.ย. 52

2
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
13 พ.ย. 52
14 พ.ย. 52

3
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
13 พ.ย. 52
14 พ.ย. 52

4
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
13 พ.ย. 52
14 พ.ย. 52

44.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552


45.แนว ทางปฎิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 52 ฉ.2 ปี 2553

46.พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

47.พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

48.พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546


49. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550(ฉบับที่ 2)


50.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553


51.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชราชดำเนินฯ


52.การขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชราชดำเนิน


53.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓


54.การดำเนินงานโฉนดชุมชน (มท ๐๒๑๑.๔/ว๔๑๑๖)


๕๕.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
[พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓]
[การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ]


๕๖.ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552


๕๗.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒


๕๘.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๓๗๔)

รวมหนังสือสั่งการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน


1.โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2.กำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


3.การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน
รวมระเบียบและหนังสือหารือเงินเศรษฐกิจชุมชน


๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541


๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2


๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 3


๔.หารือกรณี อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลหรือยุบรวม


๕.จังหวัดอุตรดิตถ์ หารือกรณี อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลหรือยุบรวม


ุ๖.ตอบข้อหารือการเรียกคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 จ.อุดรธานี


๗.คู่มือการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รวมแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับระเบียบ/ พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณhttp://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/saraban.pdf
แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/kajai.pdf
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พร้อมเฉลย
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/tummanoon.doc
แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 พ.ศ.2550
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/borihan.doc
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/local1.pdf
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/money.pdf

พรบ. ต่างๆ
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/sapatumbon.pdf
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/data.pdf
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/human.pdf
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/pattaya.pdf
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(มีเฉลย)
http://www.perdsorb.net/upload/law/sorb/orborjor.pdf
--
*
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อ สอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนว ข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา

ระกาศ วันที่ 11มิถุนายน 2555 อบต.บางรักพัฒนา จะประกาศรายชื่ิอผู้ที่ได้ยื่นคำร้องกรณีโครงสร้างบ้านเสียหายจากอุทกภัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล คณะกรรมการประเมินได้พิจารณาประเมินจากหลักเกณฑ์6 ข้อตามแบบประเมิน สรุปแล้วทุกหลังคาเรือน จะได้รับการพิจารณา 20,000บาท บ้านเช่าได้5,000 บาท ตามที่ผู้ที่ได้มายื่นคำร้องทั้งหมดประมาณ 14,000ครัวเรือน และกำหนดจ่ายเงินตั้งแต่วันที่21 มิิิิ.ย. 55 ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นรายหมู่ที่อบต.บางรักพัฒนาที่เดียว - การจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย นำเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดได้ทันทีโดยไม่ต่องเปิดบัญชี หรือกรณีมอบอำนาจ ให้เซ็นชื่อสลักหลัง นำสำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจไปด้วย ได้ทุกสาขา.. วันมารับเช็คขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนามา ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา หรือหนังสือมอบอำนาจ เพราะฉะนั้นกรุณามาตรวจสอบรายชื่อ กรณีมีการตกหล่น หรือพิมพ์ชื่อ-สกุล ผิด เจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขให้ - ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ได้ประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย - ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อุย ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่ต้องเป็นคณะกรรมการประเมินร่วมกับอบต.